Ядерное методичкаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

 

 

 

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

 

 

 

 

 

 

“ЯДЕРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 4

від «1» грудня 2009 р.

Декан юридичного факультету

 

Гриценко І.С.___________

 

 

 

 

КИЇВ 2010

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

“Ядерне право України”

 

Ядерне право України. Робоча навчальна програма / Балюк Г.І. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. К., 2010. 39 с.

 

 

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

 

Лектор:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна

 

Викладач:

ас., к.ю.н. Ільїна Наталія Леонідівна

 

 

 

 

 

Рецензенти:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 6

від «4» грудня 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

ВСТУП.

 

Спецкурс “Ядерне право України” розрахований для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності тощо.

 

Навчальна дисципліна “Ядерне право України” для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання 72 годин, з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійної роботи 40 год. Форма підсумкового контролю залік.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

 

При вивченні даного спецкурсу ставиться завдання дослідити правовідносини у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки, спираючись на концептуальні основи загальної теорії права, екологічного права, адміністративного права, цивільного права та деліктології, застосовуючи при цьому конкретно-історичний, логічний та інші загально-наукові методи пізнання соціальних явищ.

 

Спецкурс “Ядерне право України” розрахований для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” з метою опанування ними науковими положеннями, чинним законодавством у сфері використання ядерної енергії набуття навичок його застосування в практичній, науково-педагогічній та інших видах діяльності майбутніх юристів-професіоналів.

 

Предмет навчальної дисципліни. Предмет навчальної дисципліни становить “Ядерне право України” як галузь права та науки.

 

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів: Конвенції про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року(ратифікована Україною 17 грудня 1997 року), Обєднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року(ратифікована Україною 20 квітня 2000 року), Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року ( підписана Українською РСР 24 вересня 1986 року), Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року( підписана Українською РСР 24 вересня 1986 року), Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 6 травня 1987 року (ратифікована Україною 5 травня 1993 року), Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року(ратифікована Україною 12 вересня 1996 року); систему та зміст законодавства України у сфері використання ядерної енергії, зокрема, положення Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року, “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року , “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 року, “Про видобування і переробку уранових руд “ від 19 грудня 1997 року, “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 року тощо та інших, підзаконних актів постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення та реалізації конституційного права громадян України на безпечне для життя та здоровя навколишнє природне середовище від радіоактивного забруднення.

 

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати обсяг прав та обов´язків учасників правовідносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних правовідносинах у сфері використання ядерної енергії.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Ядерне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Земельне і екологічне право” напряму підготовки “Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право”.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, екологічного, цивільного та інших.

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Ядерне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за змістовий модуль, складає 60 балів. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

 

 

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

 

 

 

Змістовий

модуль

 

Залік

Підсумкова оцінка

(залік)

 

Максимальна кількість балів

 

 

60 балів

 

40 балів

 

100 (60 + 40) балів

 

1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, реферати , тести, доповіді, повідомлення, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

 

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

1 бал

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

Тестування

до 5 балів

індивідуальні завдання (в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульнаконтрольна робота

до 60 балів

2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль) проводиться на практичному занятті після вивчення відповідних тем. Підсумкова кількість балів визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 1 модульна контрольна роботи.

 

3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

 

 

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Правові засади цивільно-правової відповідальністі за ядерну шкоду”

 

 

ЗМ

Оцінка отримана на заліку

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки,

у балах

20

 

25

 

65 (ЗМ ) +

+25 (залік)= 90

Оцінка за моду- льну контрольну роботу у балах

45

 

 

 

 

Всього, у балах

 

 

20+45 = 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п

Назва тем

Лекції

 

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Ядерне право як галузь в системі права України

1

2

2.

Джерела ядерного права України

1

2

3.

Ядерні правовідносини

1

2

4.

Система ядерного права України

1

2

5.

Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки

1

4

2

6.

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії

1

2

7.

Правовий статус юридичних та фізичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, джерел іонізуючого випромінювання та забезпечення радіоекологічної безпеки

1

2

8.

Право громадян на радіоекологічну безпеку

_

2

2

9.

Відповідальність за порушення законодавства в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки

1

4

4

10.

Правове регулювання розміщення, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

1

2

11.

Правовий режим територій у місцях розташування ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

1

2

12.

Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами

1

2

2

13.

Правовідносини в сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання

1

1

2

14.

Правове регулювання запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях

1

2

15.

Правове регулювання відносин, повязаних з використанням ядерних джерел енергії в космічному просторі

1

2

16.

Правові засади перевезення радіоактивних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання

1

2

17.

Правове регулювання експорту та імпорту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг у сфері використання ядерної енергії

1

2

18.

Міжнародні організації в галузі мирного використання ядерної енергії

1

2

19.

Міжнародно-правове співробітництво в забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки

1

2

20.

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Всього:

18

14

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 Науково-методологічні засади ядерного права (1 год.)

Лекція 1. Ядерне право як нова галузь в системі права України

1. Обєктивні передумови формування ядерного права України.

2. Предмет, обєкти та методи ядерного права України.

3. Принципи та функції ядерного права України.

4. Співвідношення ядерного права України як навчальної дисципліни, галузі права і науки.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Визначити системоутворюючі чинники формування ядерною права України.

2. Розглянути систему суспільних відносин ядерного права України.

3. Місце ядерного права в системі права України.

4. Розкрити співвідношення ядерного права з екологічним правом України.

 

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 19, 24,25,26, 51, 52, 53, 54, 55, 75.

Додаткові джерела: 1, 13, 15, 16, 40, 61, 64, 73, 79, 82, 86.

 

 

Тема 2. Джерела ядерного права України(1 год.)

Лекція 1. Джерела ядерного права України

1.Обєктивні передумови формування джерел ядерного права України.

2. Поняття та особливості джерел ядерного права України.

3. Міжнародні договори України в системі джерел ядерного права.

4. Закони в системі джерел ядерного права України.

5. Підзаконні акти як джерела ядерного права України.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розкрити конституційні засади регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії.

2. Розглянути класифікацію джерел ядерного права України.

3. Визначити роль і методи прокурорською нагляду в забезпеченні дотримання вимог ядерного законодавства України.

4. Навести приклади норм, правил, стандартів та інших нормативно-технічних документів, що регулюють сферу використання ядерної енергії.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 15, 26, 42, 57, 63, 78, 94.

Додаткові джерела: 34, 38, 56, 57, 68, 72.

Нормативно-правові акти: 1-12, 22-38, 44-68, 70-75.

 

Тема 3. Ядерні правовідносини (1 год.)

Лекція 1. Ядерні правовідносини

1. Поняття і особливості ядерних правовідносин.

2. Субєкти і обєкти ядерних правовідносин.

3. Зміст ядерних правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни та припинення ядерних правовідносин.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Визначити особливості субєктів ядерних правовідносин.

2.Розкрити класифікацію ядерних правовідносин.

3.Розглянути охоронні ядерні правовідносини.

4.Навести характерні особливості ядерного та радіаційного ризиків як підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері використання ядерної енергії.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 38, 51-57, 59.

Нормативно-правові акти: 7-12, 17, 18, 27, 37, 38, 58, 59.

 

 

Тема 4. Система ядерного права України(1год.)

Лекція 1. Система ядерного права України

1. Поняття системи ядерного права України.

2. Загальна, особлива і спеціальна частини ядерного права України.

3. Основні інститути загальної частини ядерного права України.

4. Структура особливої частини ядерного права України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розкрити обєктивні підстави формування системи ядерного права України.

2. Розглянути структуру особливої частини ядерного права України.

3. Навести складові елементи спеціальної частини ядерного права України.

4.Визначити методологічне та прикладне значення системи ядерного права України

.

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26.

Додаткові джерела: 15, 16, 17, 28, 29, 41, 44, 72, 81, 82,

Нормативно-правові акти: 1-12, 22-38.

 

 

Тема 5. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (1 год.)

Лекція 1. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки

1. Поняття, ознаки і зміст управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2. Система органів державного управління в сфері використання ядерної енергії, джерел іонізуючою випромінювання та забезпечення радіоекологічної безпеки.

3. Функції державного управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки:

4. Участь громадськості у вирішенні питань, повязаних з використанням ядерної енергії та забезпеченням радіоекологічної безпеки.

 

Практичне заняття 1. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття, ознаки і зміст управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2. Система органів державного управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

3. Функції державного управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Практичне заняття 2. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (2 год.)

1. Роль і компетенція органів місцевого самоврядування у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2. Компетенція органів державної виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

3. Участь громадськості у вирішенні питань, повязаних з використанням ядерної енергії та забезпеченням радіоекологічної безпеки.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити ознаки управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2. Визначити правові основи радіоекологічного моніторингу.

3. Розглянути інформаційне забезпечення про стан використання ядерної енергії та рівень ядерної та радіаційної безпеки.

4. Розгляд спорів в сфері використання ядерної енергії.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 88, 94.

Додаткові джерела: 30, 31, 37, 39, 60, 62, 65, 67, 69, 91, 97.

Нормативно-правові акти: 7-9, 11, 12, 23, 32, 35, 36, 39-46.

 

Тема 6. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії (1 год.)

Лекція 1. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії

1.Поняття державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

2.Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та їх компетенція.

3. Функції органів державного регулювання безпеки використання ядерної енергії: нормування, ліцензування діяльності в сфері використання ядерної енергії та державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розкрити співвідношення понять державне регулювання та управління у сфері використання ядерної енергії.

2. Визначити види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання ядерної енергії .

3. Розглянути дозвільний принцип використання ядерних установок та джерел іонізуючою випромінювання

4. Навести правові основи здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 24, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 81, 82, 88, 92, 94.

Додаткові джерела: 30, 31, 37, 60, 62, 65.

Нормативно-правові акти: 7-12, 23, 33, 42-44, 45, 52-55.

 

Тема 7. Правовий статус юридичних та фізичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (1 год.)

Лекція 1. Правовий статус юридичних та фізичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки

1.Права і обовязки заявника, що подає документи до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право здійснення певного виду діяльності.

2.Правовий статус ліцензіата, що має дозвіл на здійснення певного виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, джерел іонізуючою випромінювання, поводження з радіоактивними відходами тощо.

3.Експлуатуюча організація в сфері використання ядерної енергії за законодавством України.

4.Права і обовязки постачальника, який виконує функції, повязані з проектуванням, виробництвом, постачанням, будівництвом або наданням інших послуг у сфері використання ядерної енергії.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.).

1. Визначити роль ліцензуючого органу у сфері використання ядерної енергії та радіоекологічної безпеки.

2. Розглянути розмежування понять “експлуатуюча організація” і “оператор” в сфері використання ядерної енергії.

3. Розкрити права і обовязки постачальника, який виконує функції, повязані з проектуванням, виробництвом, постачанням, будівництвом або наданням інших послуг у сфері використання ядерної енергії.

4. Розкрити правовий статус персоналу підприємств, установ і організацій, що виконує роботи, повязані з експлуатацією джерел іонізуючого випромінювання або ядерних установок.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 38, 51-57, 59.

Нормативно-правові акти: 7-12, 28-30,58, 59.

 

 

Тема 8. Право громадян на радіоекологічну безпеку(4 год.)

Практичне заняття 1. Право громадян на радіоекологічну безпеку (2 год.)

1.Конституційні засади права громадян на радіоекологічну безпеку.

2.Законодавство у галузі забезпечення радіоекологічної безпеки.

3.Поняття права громадян на радіоекологічну безпеку.

4.Право громадян на радіоекологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розглянути систему правового регулювання забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Визначити характерні особливості права громадян на радіоекологічну безпеку.

3.Розкрити зміст права громадян на захист від впливу іонізуючого випромінювання.

4.Навести приклади юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 8,9. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40, 93,94.

Додаткові джерела: 36, 38, 46, 54,55, 56, 78, 104.

Нормативно-правові акти: 1, 7-12, 19-21, 32.

 

 

Тема 9. Вдповідальність як засіб реалізації ядерного права (1 год.)

Лекція 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права

1. Поняття ядерного правопорушення як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2. Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

3. Мета, завдання та види юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

4. Особливості окремих видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

 

Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права (2 год.)

 

1.Поняття та ознаки ядерного правопорушення як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Класифікація ядерних правопорушень і її значення для розвитку комплексного інституту ядерно-правової відповідальності.

3.Склад і характеристика радіаційного правовопорушення.

 

Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права (2 год.)

1.Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

2.Мета, завдання та види юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

3.Проблеми удосконалення правових основ юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Розглянути співвідношення радіаційного та ядерного правопорушення як підстав юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Визначити особливості кримінальної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

3.Навести особливості цивільної відповідальності за ядерну шкоду у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

4.Розкрити особливості дисциплінарної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 16, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 72.

Додаткові джерела: 33,34,46, 105, 106.

Нормативно-правові акти: 7-12, 18-21.

 

 

Тема 10. Правове регулювання розміщення, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (1 год.)

Лекція 1. Правове регулювання розміщення, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

1.Порядок прийняття рішень щодо розміщення ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними матеріалами.

2.Прийняття в експлуатацію та експлуатація ядерної установки чи обєкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

3.Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки.

4.Ліцензування будівництва ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Визначити підстави прийняття рішень щодо розміщення ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними матеріалами загальножержавного значення.

2.Розглянути процедуру прийняття в експлуатацію ядерної установки чи обєкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

3.Охарактеризувати правові підстави здійснення громадської експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

4.Розкрити порядок отримання ліцензії на експлуатацію ядерної установки чи обєкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 38.

Нормативно-правові акти: 2, 3, 7-12, 32-33, 57, 58, 59, 65, 66, 67.

 

 

Тема 11. Правовий режим територій у місцях розташування ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами ( 1 год.)

Лекція 1. Правовий режим територій у місцях розташування ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

1.Порядок визначення та поняття особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

2.Обмеження прав осіб, що перебувають на території ядерної установки.

3.Громадські заходи на території ядерної установки або обєкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

4.Соціально-екологічні умови проживання та праці громадян у місцях розміщення підприємства по видобуванню уранових руд, ядерних установок і обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити підстави встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

2.Розглянути порядок надання земель під сховища радіоактивних відходів та обєкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами.

3.Визначити види діяльності, заборонені на територіях, відведених під сховища радіоактивних відходів та обєкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами.

4.Навести приклад пільг, що надаються громадянам, які проживають у місцях розміщення підприємства по видобуванню уранових руд, ядерних установок і обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 19, 24, 25, 26, 38, 50, 61, 64.

Нормативно-правові акти: 7-12, 35, 36, 43,44,56, 57, 58.

 

 

Тема 12. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами(1 год.)

Лекція 1. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами

1.Значення нормативно-правового регулювання в галузі поводження з радіоактивними відходами в системі ядерного законодавства України.

2.Система органів державної влади у сфері поводження з радіоактивними відходами.

3.Державне регулювання безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами.

4.Порядок поводження з радіоактивними відходами: зберігання та захоронення радіоактивних відходів; забезпечення фізичного захисту при поводженні з радіоактивними відходами; перевезення радіоактивних відходів; експлуатація сховищ радіоактивних відходів; закриття (консервація) сховищ радіоактивних відходів.

 

Практичне заняття 1. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами (2 год.)

1.Міжнародно-правові джерела та законодавство України про поводження з радіоактивними відходами.

2.Державне управління та регулювання безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами.

3.Правовий режим територій, відведених під сховища радіоактивних відходів та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

4. Повноваження субєктів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1.Розкрити функціонально-правове забезпечення у сфері поводження з радіоактивними відходами.

2.Навести обовязки юридичних та фізичних осіб при поводженні з радіоактивними відходами.

3.Охарактеризувати порядок розміщення, проектування, будівництва та введення в експлуатацію сховищ або обєктів по переробці радіоактивних відходів.

4.Визначити юридичну відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 54, 55.

Нормативно-правові акти: 2,3, 7,8, 12, 27, 33, 41, 44, 49, 50, 57, 58, 59, 68.

 

 

Тема 13. Правовідносини в сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання та його завдання(1 год.)

Лекція 1. Правовідносини в сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання та його завдання

1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючою випромінювання та його завдання.

2. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерник установок, інших джерел іонізуючою випромінювання.

3. Основні вимоги щодо державного регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючою випромінювання.

4. Обмеження прав юридичних та фізичних осіб в сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання з метою забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Практичне заняття 1. Правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (2 год.)

 

1.Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2.Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

3.Обмеження прав юридичних та фізичних осіб у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

4.Юридична відповідальність за порушення законодавства про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Охарактеризувати міжнародне законодавство, що регулює правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2.Розкрити проблеми гармонізації законодавства України у сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання із міжнародно-правовими нормами і принципами

3 Розглянути правосубєктність юридичних та фізичних осіб у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

4.Навести види юридичної відповідальність за порушення законодавства про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26,34,51,52, 53, 54, 55, 56, 57.

Нормативно-правові акти: 4, 7, 8, 19, 20, 21, 47, 76, 77

 

 

Тема 14. Правове регулювання щодо запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях (1 год.)

Лекція 1. Правове регулювання щодо запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях

1.Правовий статус України як безядерної держави.

2.Державна система гарантій щодо запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях.

3.Державна система обліку та контролю за експортом, імпортом і транзитом матеріалів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї.

4.Передача відповідальності за ядерний матеріал, який підлягає гарантіям або такий, що повинен підлягати гарантіям, щодо запобігання його використання у воєнних цілях.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розглянути нормативно-правові акти, які визначають правовий статус України як безядерної держави.

2. Розкрити проблеми гармонізації законодавства України в сфері запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях з міжнародно-правовими нормами і принципами, зокрема Договором про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня1968 року.

3.Охарактеризувати обмеження щодо міжнародної передачі ядерних матеріалів, обладнання та технологій.

4.Визначити суть передачі відповідальності за ядерний матеріал, який підлягає гарантіям або такий, що повинен підлягати гарантіям, щодо запобігання його використання у воєнних цілях.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 23, 32, 48, 49, 51-57, 73, 99, 105.

Нормативно-правові акти: 7, 15, 34, 76, 77, 78.

 

 

Тема 15. Правове регулювання відносин, повязаних з використанням

ядерних джерел енергії (ЯДЕ) в космічному просторі(1 год.)

Лекція 1. Правове регулювання відносин, повязаних з використанням

ядерних джерел енергії (ЯДЕ) в космічному просторі

1. Доцільність спеціального національного і міжнародно-правового регулювання використання ЯДЕ в космосі.

2. Забезпечення безпеки при використанні ЯДЕ в космосі.

3. Допомога в ліквідації наслідків аварій космічних обєктів з ЯДЕ на борту.

4. Проблеми відповідальності в звязку з використанням ЯДЕ в космосі.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити суть спеціального національного і міжнародно-правового регулювання використання ЯДЕ в космосі .

2.Розглянути процедуру оповіщення про використання ЯДЕ в космосі.

3.Визначити обмеження доз радіоактивного опромінення при використанні ЯДЕ в космосі.

4.Охарактеризувати проблеми відповідальності у звязку з використанням ЯДЕ в космосі.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Нормативно-правові акти: 7, 10,58, 59.

 

Тема 16. Правові засади перевезення радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання( 1 год. )

Лекція 1. Правові засади перевезення радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання

1.Правові засади транспортування радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання в Україні.

2.Міжнародні транспортні конвенції в галузі здійснення перевезень радіоактивних матеріалів.

3.Організація радіоактивних матеріалів та ДІВ.

4.Проблеми удосконалення законодавства України в сфері перевезень радіоактивних матеріалів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити проблеми правового регулювання транспортування радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання в Україні.

2.Визначити правила МАГАТЕ щодо безпечного транспортування радіоактивних матеріалів.

3.Охарактеризувати проблеми міжнародних транспортних перевезень радіоактивних матеріалів.

4.Розглянути напрями удосконалення законодавства України в сфері перевезень радіоактивних матеріалів.

 

Рекомендована література:

Основні джерела:24, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

Нормативно-правові акти: 7, 8, 9, 27, 37, 38, 44, 51, 54, 55, 58, 59,60, 72, 75.

 

Тема 17. Правове регулювання експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг у сфері використання ядерної енергії (1 год.)

Лекція 1. Правове регулювання експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг у сфері використання ядерної енергії

1.Загальні принципи здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг.

2. Правові засади здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів та послуг. 3.Умови здійснення експорту та імпорту джерел іонізуючого випромінювання.

4. Міжнародно-правові проблеми в зазначеній сфері.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розглянути порядок здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг.

2. Встановити проблеми правового регулювання здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів та послуг.

 

3.Охарактеризувати міжнародно-правові проблеми здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів та послуг.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

Нормативно-правові акти: 2, 5-7, 27, 38, 43, 44, 55, 54,58, 59.

 

Тема 18. Міжнародні організації в галузі мирного використання ядерної енергії (1 год.)

Лекція 1. Міжнародні організації в галузі мирного використання ядерної енергії

1.Загальна характеристика міжнародних організацій в галузі мирного використання ядерної енергії.

2.Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

3.Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом).

4.Регламентуючі функції міжнародних організацій в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити діяльність спеціалізованих міжнародних організацій в галузі мирного використання ядерної енергії.

2. Визначити юридичну силу нормативних документів міжнародних організацій в галузі мирного використання ядерної енергії.

3.Охарактеризувати діяльність Міжнародної комісії з радіологічного захисту(МКРЗ).

4. Розглянути систему документів міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 19, 45, 56, 57, 59,72, 75.

 

 

Тема 19. Міжнародно-правове співробітництво в забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки (1 год.)

Лекція 1. Міжнародно-правове співробітництво в забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки

1.Причини і фактори міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в галузі використання ядерної енергії.

2.Загальна характеристика і основні напрями міжнародного співробітництва в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

3.Міжнародне співробітництво по забезпеченню безпечної експлуатації АЕС і наданню взаємодопомоги на випадок надзвичайної події (ядерної аварії).

4. Міжнародно-правове регулювання проблем, повязаних з обміном інформацією і проведенням досліджень та розробок в сфері забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Цілі і принципи міжнародного співробітництва в галузі використання ядерної енергії.

2.Розглянути етапи міжнародно-правового співробітництва держав у сфері використання ядерної енергії та забезпеченя радіоекологічної безпеки.

3. Визначити міжнародно-правові засади забезпечення безпечної експлуатації АЕС і надання взаємодопомоги на випадок надзвичайної події у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

4.Визначити міжнародно-правові засади проблем, повязані з обміном інформацією і проведенням досліджень та розробок в сфері забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

Рекомендована література:

Основні джерела:19, 23, 34, 56, 57, 59, 68, 72, 73, 74, 75, 84, 98, 104.

Нормативно-правові акти: 2-6, 15, 25, 26, 34, 44.

 

 

Контрольні питання до змістового модуля.

1.   Обєктивні передумови формування ядерного права України.

2.   Предмет, обєкт та методи ядерного права України.

3.   Місце ядерного права в системі права України.

4.   Визначення ядерного права України.

5.   Особливості функцій ядерного права України. Співвідношення ядерного права України як навчальної дисципліни, галузі права і науки.

6.   Поняття та класифікація джерел ядерного права України.

7.   Конституційні засади ядерного права України.

8.   Закони в системі джерел ядерного права України.

9.   Міжнародні договори України в системі джерел ядерного права.

10.   Підзаконні акти як джерела ядерного права України

11.   Норми, правила, стандарти та інші нормативно-технічні документи і їх співвідношення з джерелами ядерного права України.

12.   Роль і методи прокурорською нагляду в забезпеченні дотримання вимог ядерного законодавства України.

13.   Роль судової практики в регулюванні ядерних відносин

14.   Поняття і особливості ядерних правовідносин.

15.   Класифікація ядерних правовідносин.

16.   Субєкти і обєкти ядерних правовідносин.

17.   Зміст ядерних правовідносин.

18.   Підстави виникнення, зміни та припинення ядерних правовідносин.

19.   Поняття, ознаки і зміст управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

20.   Система та компетенція органів державного управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

21.   Функції державного управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

22.   Роль і компетенція органів місцевого самоврядування у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

23.   Участь громадськості у вирішенні питань, повязаних з використанням ядерної енергії та забезпеченням радіоекологічної безпеки.

24.   Законодавство у галузі забезпечення радіоекологічної безпеки.

25.   Право громадян на радіоекологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

26.   Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі забезпечення радіоекологічної безпеки.

27.   Міжнародно-правові джерела та законодавство України про поводження з радіоактивними відходами.

28.   Державне регулювання безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами.

29.   Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами.

30.   Правовий режим територій, відведених під сховища радіоактивних відходів та обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

31.   Повноваження субєктів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

32.   Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами.

33.   Законодавство, що регулює правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

34.   Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

35.   Обмеження прав юридичних та фізичних осіб у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

36.   Юридична відповідальність за порушення законодавства про фізичний захист ядерних установок. ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

37.   Поняття та ознаки ядерного правопорушення як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

38.   Класифікація ядерних правопорушень і її значення для розвитку комплексного інституту ядерно-правової відповідальності.

39.   Особливості окремих видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

40.   Проблеми удосконалення правових основ юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

 

 

Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька).

1. Ядерне право України це:

а) підгалузь екологічного права; в) інститут екологічного права;

б) самостійна галузь права; г) комплексна галузь права.

2. Чи містяться в Конституції України правові норми щодо використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки?

а) Ні, не містяться;

б) Так, лише опосередковано нормами щодо екологічної безпеки;

в) Так, стосовно наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) Так, щодо виключної державної власності на ядерні матеріали та заборони ввезення ядерних відходів.

3. До найбільш характерних особливостей ядерних ризиків належать:

а)колосальний розмір і різноманіття видів шкоди;

б)неприйнятність іонізуючого випромінювання органами чуттів людей;

в)пізнє виявлення шкоди;

г)труднощі розмежування ядерної та неядерної шкоди;

д)труднощі пов’язані з оцінкою шкоди.

4. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» призначена експлуатуючою організацією (оператором) таких ядерних установок:

а) Щодо Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Південно-Української атомних електростанцій;

б) Щодо Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Південно-Української та Чорнобильської атомних електростанцій;

В) Щодо усіх ядерних установок та дослідницьких реакторів, які створені та можуть бути створені та функціонувати в Україні.

5. Які поняття вміщує в себе термін «радіоекологічна безпека»:

а)радіологічна та санітарно-епідеміологічна безпека;

б)радіаційна та екологічна безпека;

в)ядерна та радіаційна безпека.

6. Яким чином вирішується питання власності на РАВ, після передачі їх на захоронення (зберігання) в установленому законом порядку їх виробником (ліцензіатом) спеціалізованому підприємству?

а)РАВ залишаються у власності виробника, в результаті діяльності якого вони утворилися;

б)РАВ переходять у власність спеціалізованого підприємства по поводженню з РАВ;

в)РАВ переходять у власність держави.

7. Підставою для будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів загальнодержавного значення у відповідності із законодавством є:

а)    прийняття відповідного закону Верховною Радою України після погодження розміщення сховища на цій території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та проведення місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з цього питання;

б) прийняття відповідного закону Верховною Радою України після проведення Всеукраїнського референдуму з цього питання;

в) прийняття відповідного закону Верховною Радою України після укладення міжнародних договорів з сусідніми країнами з цього питання та одержання згоди МАГАТЕ та Євроатома на таке будівництво.

8. Проведення зборів, мітингів та демонстрацій забороняється на таких територіях:

а) на території ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження з РАВ та в санітарно-захисній зоні;

б) на території ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження;

в) на території ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

9. Ядерна шкода, це втрата життя, інші втрати або шкода, що є результатом:

а) небезпечних властивостей ядерного матеріалу на яд. установці або що надходить з яд.установки чи надходить до неї;

б) небезпечних властивостей ядерного реактора та ядерного палива у будь-якому фізичному стані, що знаходиться у реакторі;

в) небезпечних властивостей ядерного реактору, ядерного матеріалу та інших джерел іонізуючого випромінювання на ядерній установці, чи таких що надходять до неї чи з неї.

 

10. За правопорушення у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки наступають такі види юридичної відповідальності:

а)   адміністративна, дисциплінарна, цивільна;

б)кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільна;

в)кримінальна, адміністративна, цивільна;

г) матеріальна, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна.

 

 

 

Список джерел, рекомендованих по спецкурсу:

Нормативно-правові матеріали:

1.   Конституція України прийнята 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.-141.

2.   Конвенція про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року(ратифікована Україною 17 грудня 1997 року) // Відомості Верховної Ради України. 1998. — №16. Ст.70.

3.   Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року(ратифікована Україною 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. 2000. — №31. Ст.39.

4.   Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від З березня 1980 року (ратифікована Україною 5 травня 1993 року) // Відомості Верховної Ради. 1993. — №24. — ст.262.

5.   Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.168.

6.   Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.169.

7.   Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №12.- Ст.81; 1997.- №4.- Ст.20.

8.   Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України.- 1995. -№14. Ст.75.

9.   Закон України “Про видобування і переробку уранових руд” від 19 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України.- 1998. -№ 11-12. -ст.39.

10.   Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 22. — ст.115.

11.   Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради України 2000. — № 9. — Ст. 68.

12.   Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України.- 2005.-№51. ст.555.

13.   Закон України “Про впорядкування питань, повязаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-№46. ст.511

14.   Закон України “Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обєкта Укриття на екологічно безпечну систему” від 15 січня 2009 року // Офіційний вісник України — 2009. — №29. Ст.. 207.

15.   Закон України “Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року” від 16 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України.-1994.- №47.-Ст.421

16.   Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року //Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №37.-Ст.541.

17.   Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №37.-Ст.543.

18.   Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фі¬нансове забезпечення” від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 14.- Ст. 96.

19.   Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — ст. 356.

20.   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25 — 26. — Ст. 131.

21.   Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року — К.: Парламентське вид-во, 2003.-192 с.

22.   Постанова Верховної Ради УРСР “Про екологічну обстановку в республіці та заходи по її докорінному поліпшенню” від 17 лютого 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 11. — Ст. 165.

23.   Постанова Верховної Ради України “Про концепцію державного регулювання безпеки управління ядерною галуззю в Україні” від 25 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№18.-Ст.106.

24. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. 1991. — № 46. — Ст.621.

25.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про компетентні національні органи у питаннях співробітництва з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)” від 8 лютого 1994 року(в редакції від 11 травня 2001 року // Офіційний вісник України вiд 2001. — № 17. Ст. 739.

26.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про Міжвідомчу раду у справах співробітництва з Міжнародним агентством з атомної енергії” від 14 лютого 1994 року( в редакції від 1 березня 2006 року) // Офіційний вісник України. — 2006. — № 7/ № 10 Ст. 360

27.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та обєктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” від 27 липня 1995 року // Збірник Постанов Уряду України. — 1995. — № 10. — Ст. 252. 211.

28.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок” від 8 червня 1998 року(зі змінами від 17 листопада 2001 року) // Офіційний вісник України.- 2001 — № 47. Ст. 2088.

29.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок” від 11 липня 2007 року // Офіційний вісник України. 2007. — № 52. Ст..2118.

30.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо дослідницького ядерного реактора ВВР-М” від 30 серпня 2007 року // Офіційний вісник України. 2007 . № 66. Ст. 2544.

31.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо Чорнобильської атомної електростанції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року” від 17 листопада 2001 року // Офіційний вісник України.- 2001.-№47.-Ст.92.-ст.2088.

 

32.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про гарантію звільнення учасників реалізації Плану заходів на об’єкті “Укриття” від цивільної відповідальності за ядерну шкоду” від 18 лютого 1999 року // Офіційний вісник України.- 1999.-№8.-Ст.29.

33.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії” від 6 грудня 2000 року // Офіційний вісник України.- 2000.-№49.- 1 том.-Ст.2127.

34.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії” від 2 жовтня 2003 року // Офіційний вісник України.- 2003.-№40.- Ст.2108.

35.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” від 4 серпня 2000 року // Офіційний вісник України. 2000. — №32. Ст.1360.

36.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок розроблення регіональних програм захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання” від 4 червня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999. — №23 Ст.62.

37.   Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів” від 3 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. 2007 — №76 Ст.2820.

38.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України” від 15 жовтня 2004 року // Офіційний Вісник України. 2004. — №42. Ст. 2771.

39.   Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Питання Українського державного обєднання “Радон”” від 21 вересня 1992 року // Офіційний вісник України. — 1992. — №34. — Ст.3421.

40.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи(МНС)” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — .№45. — Ст.2299.

41.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — №45. — Ст.2998.

42.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України . — 2006.- №44.- Ст.2949.

43.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоровя України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — №45. — Ст.3000.

44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання” від 27 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. 2006. — №52- Ст. 3516.

45.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію” від 6 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. — 2007. -№5. Cт.191.

46.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 20 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. 2004 — №47 — Ст. 2084.

47.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення центрального органу та пункту звязку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу” від 30 липня 1996 року // Офіційний вісник України. — 1996. -№26. Cт.3623

48.   Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Умов та Правил поводження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання” від 20 березня 2001 року // Офіційний Вісник України. 2001. — №18. Ст. 769.

49.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю” від 17 листопада 1997 року // Офіційний вісник України. 1997 — №50 Ст.282.

50.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів” від 11 лютого 2003 року //Офіційний вісник України. 2003 — №9 Ст.419.

51.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів” від 6 вересня 2007 року // Офіційний вісник України. 2007 — №72 Ст.2712.

52.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки” від 16 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. 2007- №88- Ст. 3238.

53.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоровя України” від 19 листопада 2002 року // Офіційний вісник України. 2002. — №50- Ст. 2262.

54.   Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць” від 8 вересня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 47. — Ст. 156.

55.   Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України” від 15 травня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. -№28. Cт.1184.

56.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України “Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії” вiд 17 травня 2004 року // Офіційний вісник України. 2004 — №24 Ст.232.

57.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки” від 21 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. 2005. — №15. Ст.994.

58.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Норм радіаційної безпеки” від 7 грудня 1997 року // Державні гігієнічні нормативи. К., 1998. С.4.

59.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України» від 2 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. 2005. — №23. Ст.132.

60.   Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів(ПБПРМ-2006)” від 30 серпня 2006 року // Офіційний вісник України. 2006. — № 38. — Ст. 2606.

61.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Гігієнічношо нормативу питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини” від 31 жовтня 2005 року // Офіційний вісник України. 2005. — № 46. — Ст. 2927.

62.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів Cs і Sr у продуктах харчування та питній воді” від 3 травня 2006 року // Офіційний вісник України. 2006. — № 29. — Ст. 2114.

63.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Гігієнічного нормативу питомої активності радіонуклідів Cs та Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів” від 8 травня 2008 року // Офіційний вісник України. 2008. — № 5. — Ст. 1717.

64.   Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Гігієнічних вимог до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур” від 4 червня 2007 року // Офіційний вісник України. — 2007 . — № 87. — Ст. 3202.

65.   Система норм і правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. Видання офіційне. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури України. Київ., 1997. С.51-58.

66.   Система норм і правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. Видання офіційне. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури України. Київ., 1997. С.67-83.

67.   Методичні вказівки щодо раціаційно гігієнічного регламентування проведення робіт на обєктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу(ПХЗ)””(МВ 6.6. 1.2.6. 136-2007) від 11 січня 2007 року. Видання офіційне. МОЗ України. — Київ., 2007. 31с.

68.   Основні санітарні правила роботи з радіоактивними відходами і іншими джерелами іонізуючого випромінювання” (ОСП-72/87) від 26 серпня 1987 року: Мінздрав СССР. М.: Энергоатомиздат,1988. 160с

69.   Measures to strengthen international cooperation in nuclear, radiation and waste safety. Safety Standards Series Nо.41, Vienna (1997)// www. iaea. org

70.   International basic Safety Standards for Protection against ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115, Vienna (1996)// www. iaea. org

71.   Basic Safety Standards for the Health Protection of the General Public and Workers against the Dangers of ionizing Radiation, Safety Series No.115, Vienna (1996)// www. iaea. org

72.   Basic Safety for the transportation radioactive materials. Safety Series No.214, Vienna( 2005)// www. iaea. org

73.   Notification and Authorization for the Use of Radiation Sources. Safety Series No.1525, Vienna( 2007) // www. iaea. org

74.   Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement. IAEA Safety Series No.1526, Vienna( 2007) // www. iaea. оrg

75.   Fundamental safety principles: safety standards. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006. — p.4/ / www.iaea.org.

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.

1.   Антонов В.П.Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье.- Киев: Знание, 1989.-112с.

2.   Aнтонов В.П. Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты.- К.:Знание,1987.-С.48.

3.   Абрамова В.Н., Абрамов А.И. Нужна ли нам ядерная энергетика? М.:Атомиздат, 1992.- С.172.

4.   Адміністративне право України. Академічний курс. Підруч. у двох томах: Т.І. Загальна частина/ Редколегія: В.Б Аверянов. — K.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. — С.61-63.

5.   Актуальные проблемы деятельности международных организаций: теория и практика / Под. ред. Г.И. Морозова. М., 1982. С.60-61

6.   Алексахин Р.М. Радиоэкологические уроки Чернобыля //Радиобиология. 1993. Т.ЗЗ.- Вьш.1.- С. 10-14.

7.   Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М.: Зерцало, 1997. С. 12-17.

8.   Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.- практ . посіб. К.: Знання-Прес, 2002. С.27.

9.   Андрейцев В.І. Екологічне право: навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. К.: Вентурі, 1996. — С.137-140.

10.   Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Дис …док. юр. наук. К., — 1999. С.221.

11.   Арндт X., Иффлэндер Г. Использование атомной знергии в мирных целях и защита от ее опасностей — требование времени // Правовые проблемы использования атомной энергии.- М.: ИГП АН СССР, 1985.-с. 64-70

12.   Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекцій. М.: Юрид. лит., 1997. С.25-26.

13.   Бабаев Н.С., Демин В.Ф., Ильин Л.А. и др. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. М.: Атомиздат, 1981. С.96.

14.   Бабаев Н.С., Демин В.Ф., Куземин И.И. Проблемы безопасности ядерной энергетики. М.:Энергоатомиздат,1978.-148с.

15.   Балюк Г.І “Правові проблеми здійснення атомного нагляду в сфері забезпечення радіоекологічної безпеки // Проблеми права. Чернігів, вип. 1 1997. С.15-18.

16.   Балюк Г.І Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Випуск 37. К. 2000. С.35-38.

17.   Балюк Г.І До поняття державного регулювання використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2000. Вип. 8. С. 548-554.

18.   Балюк Г.І Еколого-правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні // Ядерне законодавство стан і перспективи. К, 1997. С.15-20.

19.   Балюк Г.І Соціально-економічні, міжнародні і екологічні проблеми забезпечення радіаційної безпеки // Правова держава. К, вип. 9. 1998. С. 23-25

20.   Балюк Г.І. “Радіаційна безпека” // Екологічна енциклопедія /Редкол. А.В. Толстоухов та ін. К.: “Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. Т.3. С.166.

21.   Балюк Г.І. Аварія на ЧАЕС і правове регулювання радіаційної безпеки // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. -Чернівці, 1995.- С.183-190.

22.   Балюк Г.І. Екологічна безпека та її правове забезпечення // Екологічне право України/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. К.: ТОВ “Видавництво”Юридична думка”, 2005. С.153.

23.   Балюк Г.І. Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї Вісник Київського університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 41. -К.2001.

24.   Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. Київ, 1997.- 196 с.

25.   Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології.-Київ, 1996.- 140 с.

26.   Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права Украї¬ни: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.06, 12.00.01/Київ, над ун-т ім Т Шев¬ченка.-К.,2000. -33 с.

27.   Балюк Г.І. Ядерний ризик: правові проблеми визначення, оцінювання та компенсації // Держава і право. Зб. наукових праць з юридичних і політичних наук. Випуск 4. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. -С. 138-145.

28.   Балюк Г.І., Балюк Ю.О. Правові проблеми формування інституту ядерно¬го страхування в нових ринкових відносинах // Проблеми освіти (Наук.-метод.зб.Випуск15):Матеріали Всеукраїнської конф. молодих учених, аспірантів та студентів „Конституцію в життя». -К., 1998. -С. 135-145.

29.   Балюк Ю.О. Правові проблеми формування інституту ядерного страхування в Україні // Проблеми права . Науково-практичний збірник. Випуск 1.- Чернігів.- 1997.- С. 143-155.

30.   Бахрах Д.Н. Администартивное право. Учебник (часть общая). М.: Изд-во БЕК, 1993. С.59-61.

31.   Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право М.: Норма, 2007. С.31.

32.   Без’ядерний статус і національна безпека України / Г.М. Перепелиця; Нац. ін-т стратег. дослідж. К., 1998. 108 с.

33. Белякова АВозмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности. — М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 1967.-169с.

34.   Борцевич П.С. Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2008. 17 с.

35.Бреус О. АЕС: тягар чи надбання держави? // Голос України. 1993.- 19 травня. С. 3.

36.   Бринчук М.М. Экологическое право. М., 1998. С.232-469.

37.   Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. Х.: Фоліо, 2002. 17с.

38.   Гордон Б.Г. Правовые и нормативные основы регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии / под.ред. проф. В.М. Баранова. М.: МИФИ. 2000. С.155

39.   Государственное управление: основы теории и организации. Учебник /Под ред. В.А. Козбаненко. М.: Статут, 2000. С.413.

40.   Государственный надзор за обеспением безопасности атомной енергетики(правовик проблемы) / А.И. Йойрыш; О.А. Супатаева, Р.Ю. Парик. М., 1991. 238с.

41.   Деркач А.Л. “Організаційно-правові аспекти контролю у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки” // Дисертація к.ю.н. — К.: 2007. С.121.

42.   Деркач А.Л. Питання систематизації законодавства про контроль у галузі ядерної та радіаційної безпеки Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2006. Вип. 32. С. 376-382;

43.   Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2006. Вип. 31. С. 356-362.;

44.   Деркач А.Л. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України. 2006. N 11. С. 82-86.

45.   Евратом: правовые проблемы / Под ред. А.И.Иойрыша.- М.: Наука, 1992.-С.45-48.

46.   Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ за заг.ред. Ю.С. Шемшученка К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005. с. 132-153.

47.   Желєзнов М. Атомна енергетика — об’єктивна необхідність // Київська правда.-1989.- 16 квітня. — С. 2, 3.

48.   Забезпечення в Україні стабільної культури нерозповсюдження ядерної зброї / Р.С. Гюнтер, Д.П. Борайт // Наука та інновації. 2006. 2, N 1. С. 34-39.

49.   Зброя масового ураження: тенденції роззброєння: Моногр. / А.І. Шевцов, В.І. Шумбасов, Є.В. Маляревський; Нац. ін-т стратег. дослідж. Дніпропетр. філ. Д., 2004. 112 с.

50.   Измалков В.И. Методология анализа, оценки и управления радиационным риском в Санкт-Петербургском регионе. С-Пб, 1994. С.25.

51.   Иойрыш А.И. Атом и право.- М.: Междунар. отношения, 1969.- 221с.

52.   Иойрыш А.И. Атомная энергия. Правовые проблемы.- М.: Наука, 1975.-215с.

53.   Иойрыш А.И. Научно-технический прогресс и новые проблемы права.- М.: Междунар.отношения,1981.-167с.

54.   Иойрыш А.И. Правовые проблемы использования атомной энергии. -М.: Знание, 1979.- 64 с.

55.   Иойрыш А.И. Правовые проблемы мирного использования атомной энергии.- М.: Наука,1979.-222с.

56.   Иойрыш А.И., Мостовец А.Н. Международный режим безопасного развития ядерной энергетики.-М.:Знание,1988.- 62 с.

57.   Иойрыш А.И., Чопорняк А.Б. Атомное законодательство капиталистических стран (сравнительно-правовой анализ).- М.: Наука 1990.-319 с.

58.   Иойрыш А.И. Атом и космос. — М.: Наука 1965. 91с.

59.   Йойрыш А.И. Атомная энергия и международно-правовая охрана окружающей среды.- М.: Знание, 1975. 64с.

60.   Йойрыш А.И. Концепция атомного права. М. ЮНИТИ, 2008. 719с.

61.Ключников О.О. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань. К.: Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2007. С.178.

62.   Коваль Л. Адміністративне право України. К.: Основи, 1998 С. 24.

63.   Кордюк О.Г. Про створення системи нормативного регулювання ядерної і радіаційної безпеки. Про генеральну схему нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки // Ядерне законодавство стан і перспективи. К, 1997. С.25-29.

64.   Корогодин В.И. О принципах оценки радиационной опасности для человека. Дубна, 1990. С.9.

65.   Кравцова Т.М. Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти. Монографія. Суми: ВВП Мрія ТОВ, 2006. С.79.

66.   Крупка Ю.М. Дискусійні питання визначення поняття ядерної шкоди /// Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2004. Вип. 27. С. 534-539.;

67.   Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М. : Юрид. Лит., 1972. С.70

68.   Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. — М.: Издательство БЕК, 1996. — 371 с.

69.   Лунев А.Е., Студеникин С.С. Ям польська Ц. А. Социалистическая законность в советском государственном управлении. М.: Госюриздат, 1968. С.113

70.   МАГАТЭ: политико-правовой статус/ Под ред. А.И.Иойрыша.- М.: Междунар. отношения, 1992.- 67 с.

71.   Медведєв Ж. Атомна енергетика після Чорнобильської аварії // Ойкумена. Український екологічний вісник,- 1991.-№ 5.-С. 53.

72.   Международное атомное право / Под ред. А.И.Иойрыша, А.М.Петросьянца, В.Ф. Петровского.- М.: Наука,1987.- 398 с.

73.   Международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом с применением бактериологического, химического и ядерного оружия: Материалы науч.-практ. семинара, 11 — 12 окт. 2005 г., Яворов. общевойск. полигон ВС Украины / Ред.: В.А. Тимошенко; Антитеррорист. центр при Службе безопасности Украины, Ин-т операт. деятельности и гос. безопасности. К.: СБ Украины, 2006. 116 с.

74.   Международные конвенции, кодексы, рекомендации ИМО и МОТ. Нормативно-правовое обеспечение безопасности мореплавания, защиты окружающей среды и охраны труда на морском транспорте: Моногр. / Л.А. Позолотин, В.Г. Торский, В.И. Любченко; ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Рос. мор. регистр судоходства, Отд. Мор. ин-та Великобритании в Украине, Ассоц. мор. капитанов Одессы. 3-е изд., перераб. и доп.. О.: Астропринт, 2007. 146 с.

75.   Молодцова Е.С. Мирное использование ядерной энергии и охрана окружающей среды: международно-правовые проблемы Автореф. дисс… докт. юрид. наук. М.2003. С.32.

76.   Муздыбаев К. Риск ядерной энергетики.- Л.: Изд-во Ленингр. гос ун-та, 1988.-247 с.

77.   Начало атомной эры: Моногр. / А.П. Радзиховский, Л.В. Кейсевич; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко. К., 2006. 190 с.

78.   Недашковський Ю.О. Проблеми та шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері використання ядерної енергії, зокрема з питань функціонування ядерно-енергетичного комплексу України // Ядерні та радіаційні технології. 2006. — №1-2. С.62

79.   Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (Часть общая). -Душанбе: Ирфон.-1972.-224с.

80.   Орлов Н. Правовые аспекты природопользования и охраны окружающей природной среды в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. 1998. № 3. С. 15 18.

81.   Плачкова С.Г. Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2003. — №19. С.270.

82.   Плачкова С.Г. Деякі правові питання ліцензування у сфері використання ядерної енергії // Ядерне законодавство стан і перспективи. К, 1997. С.55-57.

83.   Поярков В.О. Ядерна енергетика: за і проти. — К.: Знання, 1993. — 68 с.

84.   Приходько О. Ядерна енергетика: У світлі розширення ЄС і в тіні Чорнобиля // Дзеркало тижня. — 2004. — 15 травня. — С. 16.

85.   Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах: Моногр. / С.П. Галака; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2002. 278 с.

86.   Радиационная защита. Публикация Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) №26. М., 1978. — С.14.

87.   Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. — М: Мир, 1988. — 80 с.

88.   Саламатін Ю. Захист від радіаційїта брудних ігор. Якою має бути Національна комісія з радіаційного захисту аселення. // Голос України. — 17 січня. — 2006. — № 8.

89.   Собчак А.А. Гражданско правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. -Л,1964.-15 с.   

90.   Стоят ли вигоды от развития ядерной энергетики связанного с этим рис¬ка?: Пер. с англ. — М: МИФИ, 1970. — 34 с.;

91.   Студеникина М.С. Государственній контроль в сфере управления. М.: Юрид. Лит., 1974. С.18.

92.   Сушик О.В. Органцізаційно-правові засади державного регулювання у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавтсвом України // Вісник Чернівецького університету. 2008. — №. С.

93.   Сушик О.В. Юридична природа поняття “радіаційна безпека” // Юридична Україна.- 2009 . — №4 С. 85-90.

94.   Сушик О.В. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна. — 2009. — №7 С. 82-90.

95.    Сушик О.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України // Юридична Україна. — 2009 . — №10 С.

96.   Таньшина А. Підступні шви ядерної енергетики// Дзеркало тижня.-2004.- 26 червня. С.16.

97.   Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. С.34.

98.   Удосконалення державної політики України у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та акти ядерного тероризму в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції / Ред.: В.П. Горбулін; Держ. п-во «Наук.-вироб. центр «Євроатлантикінформ». К., 2008. 192 с.

99.   Фокін В.М., Карачов І.І, Гронська Л.С., Саленко К.О., Торбін В.Ф. Радіаційно-гігієнічні аспекти утилізації обєктів військової техніки // Військова медицина України. -2004. — №1-2. С.89

100.   Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику // Автореф. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. К., 2001. С.6.

101.   Халфина Р.О., Общее учение о правоотношении. — М., 1974 С.74.

102.   Хилько М.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник /М.І. Хилько, В.І. Кушерець. К:Знання України, 2006С. 144.

103.   Штейн И.З. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. — Одесса: ОГНБ, 1993.-32 с.

104.   Ю. Крупка Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України. 2005. N 6. С. 113-116;

105.   Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження / В.М. Чумак; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т стратег. дослідж. К., 1999. 302 с.

106.   Ярошинская А. Чернобыль с нами. М.: Книга, 1991. С. 111-118.

107.   Busekist, O., «A Bridge Between Two Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage: the Joint Protocol Relaiting to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention», NLB, № 43

108.   Einbeck F.K. Kausalitat im Atomrecht.- Dusseldorf, 1969.

109.   G. Handl. Transboundary Nuclear Accidents: The Post-Chernobyl Multilateral Legislative Agenda // Ecology Law Quarterly, 1988.- Vol. 15.- No. 2. — P. 242-243.

110.   Gioia A. Maritime Zones and The New Provisions on Jurisdiction in the 1997 Vienna Protocol and in the 1997 Convention on Supplementary Compensation // Nuclea Law Bulletin.- 1999. -№ 63. — P. 25-38

111.   Holts, C, «The Concept of Property Damage and Related Issues in Liability Law- Possible Implications for the Paris Conwention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy», NLB, № 40

112.   Holtz C. The concept of property damage and related issues in liability law possible implications for the Paris Convention on Third Party liability in the Field of Nuclear Energy// Nuclear Law Bulletin. — 1987. — № 40. — P. 94.

113.   La Fayette, L. de, «Nuclear Liability Revisited», 1 Review of European Community and International Environmental Law 443.

114.   La Fayette, L. de, «Towards a New Regime of State Resposibility for Nuclear Activities», NLB, № 50.

115.   Lopuski, Jan, Liability for Nuclear Damage: An International Perspective- Reflections on the Revision of the Vienna Convention, National Atomic Energy, Warsaw, 1993 — P.52.

116.   Moser, B. Das Kausalitatsproblem im osterreichishem Atomhaftungs pflichtrecht, insbesondere auch im Recht der Sozialversichenung, International Nuclear Information System (INIg), AED-Conf-73-365-015, №37. S 1-6.

117   Pelzer, N. Atomversicheningsrcehtliche Fragen unter Berucksichtigung der internationalen Konventionen. Cottingen, 1962.

118.   Pelzer, N., «Current Problems-Nuclear Liability Law in the Post-Chernobyl Period», NLB, № 39.

119.   Reyners, P., «Limiting the Liabiliti of the Nuclear Operator», NEA Newsletter, 1986.\

120.   Rowden, M.A., J.R.Kramer and L.M.Cuoco, «The Price- Anderson Amendments Act of 1988: A Case of Better Late Than Never»,NLB, № 42

121.   Schwartz Julia A. International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl // OECD. 2006. — P. 37-72.

122.   V. Lamm. The Protocol amending the 1963 Vienna Convention // Nuclear Law Bulletin.- 1998.- № 61.-P. 7-24.

123.   V. Soljan. New Definition of Nuclear Damage in the 1997 Protocol to Amen the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage // International Sirrposium: Reform of Civil Nuclear Liability, Budapest, Hungary, 31 May — 3 June 1999. P. 59-84.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018